Klimaklubbkvaler

Norges internasjonale klimapolitikk har alltid hatt som målsetting å oppnå et mest mulig enhetlig globalt klimaregime. Parisavtalen reflekterer i stedet – og bidrar til å forsterke – et fragmentert klimaregime med et mylder av nye samarbeidsformer mellom land. I en ny artikkel i tidsskriftet Internasjonal Politikk skriver Ida Dokk Smith, Idra Øverland og jeg om denne utviklingen, og diskuterer hva den betyr for Norge.

Artikkelen trekker fram tre trender som preger det nye klimaregimet: et skifte fra klima- til grønn industripolitikk; økende spenning mellom klima- og handelspolitikk; og tettere sammenkobling mellom klima- og petroleumspolitikk. Vi viser hvordan nye klimaklubber både lager nye spilleregler og oppstår som motsvar til disse.

Vi ønsker med dette å vise hvordan et fragmentert klimaregime fører til nye rammevilkår og utfordringer for norsk klimapolitikk. Klimaklubbkvalene omfatter både problemstillinger knyttet til hvem Norge skal samarbeide med og hvordan slikt samarbeid skal formaliseres, men også konsekvensene av å samarbeide med noen fremfor andre.

Les mer:
Smith, Ida Dokk, Bård Lahn og Indra Øverland, «Klimaklubbkvaler». Internasjonal Politikk (2022). doi:10.23865/intpol.v80.3765