Changing climate change: The carbon budget and the modifying-work of the IPCC

Hvordan klimaendringene forstås som politisk sak er i stadig endring. Det er påstanden min i en ny artikkel i STS-tidsskriftet Social Studies of Science. Der ser jeg nærmere på hvordan ideen om et globalt karbonbudsjett ble tatt inn i FNs klimapanels rapporter, og argumenterer for at karbonbudsjettet har bidratt til å endre klimasaken.

Fram til den fjerde hovedrapporten fra FNs klimapanel var disse rapportene dominert av ideen om «klimastabilisering» – altså at framtidens klima skulle stabiliseres på et bestemt nivå, med nøyaktig beregnede utslippsnivåer av forskjellige klimagasser. Fra og med femte hovedrapport har imidlertid ideen om et globalt karbonbudsjett fått større plass. Dette skiftet har konsekvenser for hvordan klimaendringene oppfattes som politisk sak: Problemet som presenteres av karbonbudsjettet er hvordan de totale utslippene må holdes innenfor en gitt grense og deretter stoppes helt.

I artikkelen går jeg detaljert til verks for å vise både hvordan skiftet fra fjerde til femte hovedrapport skjer, og hvordan prosessen med å produsere rapportene til FNs klimapanel har gjort dette skiftet mulig. Artikkelen bygger videre på det jeg tidligere har skrevet om karbonbudsjettets historie. Men det politiske potensialet i karbonbudsjettet har jeg vært interessert i mye lenger, og også skrevet om i flere andre sammenhenger.

Les mer:
Lahn, Bård, «Changing climate change: The carbon budget and the modifying-work of the IPCCSocial Studies of Science, doi: 10.1177/0306312720941933.