Redusert oljeutvinning som klimatiltak

Å regulere produksjonen av fossile energiressurser har fått økt oppmerksomhet i klimadebatten de siste årene. Mens klimapolitikken tradisjonelt har vært orientert mot å begrense etterspørselen etter kull, olje og gass, er det nå voksende interesse for også å diskutere politiske tiltak rettet mot å begrense tilbudet av fossil energi.

Både i faglitteraturen og i den politiske debatten er det et bredt spekter av synspunkter på hvor sterk politisk regulering av tilbudssiden som kan være fornuftig. I dette CICERO-notatet gir jeg en oversikt over det faglige grunnlaget for å diskutere denne typen tiltak, og forsøker å systematisere de ulike perspektivene som finnes i den politiske debatten – både globalt og i Norge.

Les mer:
Lahn, Bård, «Redusert oljeutvinning som klimatiltak: Faglige og politiske perspektiver». CICERO Policy Note 2017:01. (Oslo: CICERO Senter for klimaforskning.)