Klimapolitikk i Norden

Min første rapport som forsker ved CICERO Senter for Klimaforskning er en sammenlikning av klimapolitikken i de nordiske landene. Rapporten er skrevet sammen med Merethe Dotterud Leiren på oppdrag fra Nordisk Råd.

Rapporten påpeker at de nordiske landene framviser en rekke grunnleggende likhetstrekk i sin klimapolitikk, samtidig som det også er flere iøynefallende forskjeller. Fra 2020 oppstår det en ny situasjon der alle de nordiske landene vil være en del av EUs felles klimapolitikk, både i og utenfor de kvotepliktige sektorene. Dette kan forsterke mulighetene for nordisk samarbeid i klimapolitikken.

Les mer:
Lahn, Bård og Merethe Dotterud Leiren, «Klimapolitikk i Norden: En sammenligning av mål og virkemidler i de nordiske landene». CICERO-rapport 2016:07. (Oslo: CICERO Senter for klimaforskning).